Haber Detayı
07 Ağustos 2017 - Pazartesi 12:00
 
iHALE iLANI
Resmi İlan Haberi


İHALE İLANI
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isınma Amaçlı Kömür Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2017/365790
1-İdarenin
a) Adresi :Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası 32260 MERKEZ
ISPARTA ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası :2462111089 - 2462111690
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :24 Kalem Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1.Kalem: Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO/ AKSU – 2. Kalem: Atabey MYO / ATABEY - 3. 4. ve 5. Kalemler: Eğirdir MYO /EĞİRDİR - 6. Kalem: Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO / EĞİR DİR - 7. Kalem: Gelendost MYO – 8. Ve 9. Ka lemler: Gönen MYO / GÖNEN - 10. Kalem: Keçi borlu MYO / KEÇİBORLU-11. Kalem: Senirkent MYO /SENİRKENT - 12. Kalem: Şarkikaraağaç MYO / ŞARKİKARAAĞAÇ - 13. Kalem: Uluborlu Sel. Kar. MYO / ULUBORLU - 14. Kalem: Yalvaç Büyükkutlu U.B.Y.O. / YALVAÇ - 15. Kalem: Yal vaç MYO /YALVAÇ - 16. Kalem: Yalvaç Teknik Bil. MYO / YALVAÇ- 17. Kalem: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü (Batı Yerleşkesi) / ISPARTA - 18. Kalem: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü (Batı Yerleşkesi) / ISPARTA – 19. Ve 20. Kalemler: Yenişarba demli MYO /YENİŞARBADEMLİ – 21. Kalem: Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü (Batı Yerleş kesi)/ISPARTA – 22. Kalem: Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği (Doğu Yerleşkesi)/ISPARTA – 23. Kalem: Atayalvaç Sağlık Bilimleri MYO/YALVAÇ – 24. Kalem: Süt çüler MYO/SÜTÇÜLER
c) Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. Yüklenici malları, sözleme yapıldıktan sonra 60 (altmış) gün içeri sinde tek parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası
b) Tarihi ve saati :28.08.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İhaleye katılacak olan istekliler Isparta ilinde katı yakıt satıcısı belgesine sahip ise : teklif ettikleri kömüre ait 16.06.2010 tarih ve 179 sayılı Isparta Valiliği Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınmış karar ile belirlenen kurallara ve spefikasyonlara uygun olan Katı Yakıt Satış İzin Belgesini, teklif ettikleri kömürün cins ve markasını, istekli ithalatçı ve/veya imalatçı ise buna ait belgeleri, istekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi,b) Isparta`da katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan ithalatçı/üretici/satıcı ihaleye katılmak isterse : İthalatçılar için, ithalatçı kayıt belgesini,Üreticiler için, uygunluk izin belgesini,Satıcılar için ise herhangi bir ilden alınmış katı yakıt satıcı kayıt belgesini.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri fındık cinsi kömürden 1 torba (25 kg. lık orijinal ambalajında) numuneyi ihale saatinden önce idaremize tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen bilgiler numune ambalajı üzerinde bulunacaktır. İstekliler teklif ettikleri kömürlere ait Analiz Raporlarını (Fındık, Ceviz, Portakal) ayrı ayrı ihale teklif zarfı içinde ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Kuruluşlara yapılmış katı yakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Devamı yanda
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Vi No: 856 (07.08.2017)

Kaynak: Editör: Yasin YAMAN
 
Etiketler: iHALE, iLANI,
Haber Videosu
Öne Çıkanlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
En Çok Okunanlar
Alıntı Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv